Ga door naar hoofdcontent
InformatiePrivacy policy

Privacy policy

Biobasedinkopen.nl is een initiatief van de provincies Zeeland, Overijssel, Noord Brabant en Noord-Holland om een goed overzicht te geven van beschikbare biobased producten en leveranciers.. Dit heeft geresulteerd in deze Nationale Inkoopdatabase biobased producten.

De Stichting Circular Biobased Delta is namens de provincies verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Het Centre of Expertise Biobased Economy is de verantwoordelijke kennispartner en Performis BV (uitgever van www.agro-chemie.nl) is als mediapartner verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van de database.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt biobasedinkopen.nl zich aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, stelt. Dit betekent onder meer:

 • Dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken op het moment dat u deze persoonsgegevens aan ons beschikbaar stelt.
 • Dat wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer persoonsgegevens opvragen dan noodzakelijk, doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens opvragen.
 • Dat wij u altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin toestemming is vereist.
 • Dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Dat wij, wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Dat wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Dat wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van biobasedinkopen.nl, zoals de website en digitale nieuwsbrieven, laat u mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsgegevens
 • Persoonsnaam, adres, woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Social media
 • Functie
 • Productgegevens
 • Inloggegevens
 • Profielnaam
 • Informatie die u zelf invult in een open velden
 • Gegevens over uw gebruik van diensten en producten
 • IP-adres
 • Gegevens verkregen via cookies
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites

Doeleinden

Biobasedinkopen.nl verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Leveranciers

 • Om voor u een leveranciersaccount aan te maken.
 • Om uw bedrijfsgegevens en producten correct weer te geven.
 • Om u in staat te stellen gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze websites.
 • Om met u te communiceren door middel van digitale nieuwsbrieven.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

Bezoekers

 • Om voor u een gebruikersaccount aan te maken.
 • Om u in staat te stellen gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze websites.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op/in nieuwsbrieven en op de website.
 • Om met u te communiceren door middel van digitale nieuwsbrieven.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wanneer biobasedinkopen.nl uw gegevens aan een derde verstrekt, sluiten wij een overeenkomst met die partij waar in staat dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal biobasedinkopen.nl de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Profilering en cookies

Biobasedinkopen.nl combineert uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw surfgedrag op onze websites en apps) om u de beste online ervaring te bieden.

Beveiligen en bewaren

Biobasedinkopen.nl neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Biobasedinkopen.nl heeft hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Vanaf de datum waarop uw laatste overeenkomst (zoals een gebruikersaccount of leveranciersaccount) met ons afloopt, bewaren wij uw gegevens nog maximaal drie jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van biobasedinkopen.nl zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites persoonsgegevens die u daar beschikbaar stelt, op een betrouwbare of veilige manier worden verwerkt. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op deze website. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar u ze voor heeft afgegeven.

Het is  aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u een gebruikers en/of een leveranciersaccount heeft, kunt u hierop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met het operationele team van Performis BV op telefoon 073 6895889 of via service@biobasedinkopen.nl.

Identificatie

Inzage verkrijgen in uw gegevens werkt als volgt:

Om misbruik te voorkomen vragen wij u inzage in uw persoonsgegevens schriftelijk aan te vragen en u daarbij adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op het kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens, moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 oktober 2021